,,Štístko, to je nejlepší hudba pro vaši party nebo dětský den, se Štístkem jsou všichni HAPPY jen. Dále i zvukařské služby nabízíme, rádi vaši akci taky ozvučíme. Pojďte s námi do toho a je to téměř hotovo."

Štístko MUSIC

hudba a zábava pro každou příležitost

Technické a organizační podmínky
platné od 1. 1. 2019

Obecné:

Tyto technické a organizační podmínky vymezují potřeby pro přípravu a realizaci vystoupení Umělce. Je bezpodmínečně nutné, aby byli s těmito podmínkami seznámeni všichni, kteří se podílejí na přípravě a realizaci akce. Bude-li jakákoliv formulace pro Pořadatele nesrozumitelná, či jakýkoliv bod obtížně splnitelný, je nutné, aby se Pořadatel či jeho odpovědný zástupce co nejrychleji spojil s Umělcem a společnými silami našli vzájemně vyhovující řešení problému.

Vymezení pojmů:

Umělec – DJ, hudební skupina a případní hosté vystupující nebo zajišťující technické zázemí skupiny, kapely.

Pořadatel - fyzická nebo právnická osoba, firma, agentura, která si objednala vystoupení Umělce.

Technické a organizační podmínky zajišťující Pořadatel:

Pořadatel nese plnou odpovědnost za poničení aparatury a nástrojů při nedodržení těchto podmínek. A je povinen nahradit vzniklou škodu, nebo jejich opravu na své náklady

 1. Nezávislý elektrický okruh TN-C-S (TN-S) 230V s jistícím prvkem min. 16A a ochranou proti nebezpečnému dotyku dle příslušné ČSN. 
  Pozn. V České republice se jedná o běžný standart, kterým je vybavena každá restaurace, kulturní dům nebo domácnost.
  Nebo nezávislý elektrický okruh TN-C-S (TN-S) [5-ti kolík] 3x400V s jistícím prvkem min. 16A a ochranou proti nebezp. dotyku dle příslušné ČSN.
  V případě častých výpadků el. energie si Umělec vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy s náhradou honoráře Umělci v plné sjednané výši. 
   
 2. V případě, že přístup k jevišti není bezbariérový nebo má více jak 15 schodů a je vzdálen víc jak 100 m od místa vykládky pořadatel zajistí pro potřeby stěhování zvukové a nástrojové aparatury před zahájením uměleckého vystoupení Umělce  2-4 spolupracující osoby. Které zajistí stěhování na jeviště a zpět do doprovodného vozidla. Tyto osoby nesmí být pod vlivem alkoholu a drog. 
  ​V případě, že není v silách Pořadatele zajistit tyto osoby, bezodkladně o této skutečnosti informuje Umělce, který si zajistí potřebné osoby sám za příplatek 1000 Kč/os. V případě porušení tohoto bodu a neinformování umělce s dostatečným předstihem (min. 7 dní před vystoupením) si Umělec vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy s náhradou honoráře v plné sjednané výši.
   
 3. Umělec si vyhrazuje právo na pauzy ve vystoupení. (Délku určí sami, dle momentální situace. Standartně je to 45 min. produkce a 15 min. pauza)
   
 4. Pořadatel se zavazuje zajistit před a po produkci otevřený a rozsvícený sál, po celou dobu nutnou k chystání,  balení, nošení a naložení aparatury (min. 2 hod. po ukončení akce). Dále se zavazuje ihned po ukončení produkce zajistit odchod návštěvníků akce. Po celou dobu balení a nakládání je pořadatel povinen zjistit ochranu aparatury: před špínou (odpadky a jiné), nečistotami mezi aparaturou, prachem (nezametat místo akce nasucho), vodou (nekropit vodou místa v bezprostřední blízkosti aparatury) a mechanickým poškozením (nenosit mezi aparaturou stoly, židle ani jiné předměty, které by mohly aparaturu poškodit).
   
 5. U venkovního vystoupení požadujeme krytý prostor o velikosti 6x4m (po dohodě menší), který dostatečně ochrání aparaturu, vystupující, hudební nástroje a jinou techniku před nepříznivým počasím.  Po dohodě si můžeme přivést i své mobilní pódium (zaplachtovaný velký přívěs).
   
 6. Pro veřejné akce požadujeme minimální velikost pódia 6x4m. Pódium musí být bezpečně odděleno od návštěvníků (např. polohou (výškou), hrazením.....). Pro menší soukromé akce nám stačí prostor menších rozměrů přibližně 3x1,5m. Min. teplota na pódiu při produkci: + 15°C
   
 7. Pořadatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání akce. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé Umělci či jeho doprovodným osobám v souvislosti s prováděním uměleckého výkonu, pokud tyto nebyly prokazatelně zaviněny Umělcem či jeho doprovodnými osobami, tj. pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a obecně závazných předpisů ze strany Pořadatele.
   
 8. Pořadatel je povinen umožnit na akci vstup doprovodným osobám Umělce a umožnit, aby technici Umělce obsluhovaly zvukovou a světelnou aparaturu, pokud o to Umělec požádá.
   
 9. Pořadatel je povinen zajistit, že nastavení zvukové aparatury nebude mezi ukončením zvukové zkoušky a vystoupením Umělce měněno. 
  Pozn. Jedná se především o akce, kde bychom používali jinou než vlastní aparaturu.

   
 10. Pořadatel zavazuje pro Umělce zajistit jídlo a občerstvení v adekvátní míře.
  V případě nedodržení tohoto bodu bude účtována částka 300 Kč za každého člena (včetně technického zázemí).
  • ​​​Minimální požadavky na občerstvení (po dohodě může být změněno):​​
  • 1 ks 1,5 l mírně perlivé vody zn. Rajec pro každého člena
  • 1 ks 2 l Kofola pro každého člena
  • Pivo, Káva, Čaj
  • ​​​Jídlo:​​
  • Jedno teplé jídlo nebo jídlo z rautu  pro každého z členů kapely při vytoupeních nad 4 hodiny.
 11. Pořadatel zajistí v blízkosti konání akce parkovací místa pro:
  • 1x Dodávka
  • 1x Osobní auto (jen ve výjmečných případech, umělec na tuto skutečnost upozorní předem).

  •  
 12. V případě, že v není silách Pořadatele zajistit některý z výše uvedených bodů, neprodleně o tom informuje Umělce. A společnými silami se budou snažit najít kompromisní řešení vzniklé situace.

Závazky Umělce:

 1. Umělec se zavazuje dodržet čas příjezdu a časovou délku vystoupení a provést výkon svědomitě v celém svém rozsahu.
   
 2. Umělec, není-li uvedeno jinak, zajistí ozvučení, a osvětlení svého vystoupení.
  • Pro pořadatele zajistí:
   • přehrání Vámi donesených skladby např. k tanečním či jinému vystoupením. Skladby můžou být na flash disku, CD nebo po dohodě na jiném médiu.Ve formátu mp3, mp4, WAV
   • pro moderování (např. tomboly) jeden bezdrátový mikrofon
   • více dle předchozí dohody
     
 3. Umělec si zajistí vlastní dopravu
   
 4. Umělec dává souhlas s pořízením záznamu a fotografií pro nekomerční účely (jinak dle dohody).

Autorská práva a práva související s autorskými právy:

Poplatky společnosti OSA za naše veřejné vystoupení (mimo soukromých oslav, které jsou od poplatků osvobozeny) hradí Pořadatel akce a nikoliv Umělec! Pořadatel má povinnost nejméně 10 dnů před akcí vystoupení nahlásit Ochrannému Svazu Autorskému veřejnou akci, kterou pořádá a uhradit poplatek. Umělec poskytuje seznam skladeb pro OSA na svých stránkách www.stistko.com Na žádost Pořadatele je Umělec zašle Pořadateli v požadované formě.

Pořadatel je povinen  oznámit uspořádání veřejné hudební produkce místně příslušnému obecnímu úřadu.    

Rezervace termínu:

Informace o volném termínu a ceně Vám poskytneme pomocí formuláře Dotazu na cenu vystoupení nebo telefonicky. A po té, si termín můžete zarezervovat pomocí formuláře na naši webové stránce.

Honorář za vystoupení a platební podmínky:

 1. Platba hotově
  • Za uskutečnění vystoupení bude pořadatelem Umělci hotově vyplacen předem dohodnutý a rezervací potvrzený honorář včetně dopravy a zvukového zabezpečení. Umělec vystaví fakturu a příjmový doklad.
    
 2. Platba na účet:
  • V případě platby na účet požadujeme zaplacení dohodnuté částky předem. Kontaktujte Umělce, který na základě vašeho požadavku vystaví fakturu na dohodnutou částku se splatností min. dva  dny před konáním akce. Tedy částka musí být na náš účet připsána nejpozději dva dny před konáním akce.
    
 3. Kombinace
  • Možná je i kombinace plateb, zaslání zálohy a následné doúčtování v hotovosti po skončení vystoupení.
    

Odstoupení od smlouvy:

 • Pořadatel i Umělec může od smlouvy odstoupit pouze z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných (např. epidemie, přírodní katastrofa).
   
 • Případné výdaje vzniklé Umělci vinou Objednavatele hradí Objednavatel, případě výdaje vzniklé Objednavateli vinou Umělce hradí Umělec.
   
 • Pořadatel nebo Umělec se zprostí povinnosti hradit smluvní pokutu v případě, že jednoznačným způsobem prokáže, že na jeho straně existovala překážka nezávislá na jeho vůli, která zabránila splnit smlouvou uloženou povinnost. Existenci takové překážky je Umělec povinen Pořadateli a Pořadatel Umělci písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

Storno poplatek za odstoupení od smlouvy:

 • dříve jak 3 měsíce před akcí 0% z dohodnuté ceny.
 • 3 měsíce až 1 měsíc před akcí - 50% z dohodnuté ceny bez dopravy.
 • 1 měsíc před akcí - 100% z dohodnuté ceny bez dopravy.

V případě zajištění adekvátní náhrady v daném termínu, nebude storno poplatek vyžadován.

A pak už jen dobrou náladu a zábavu až do ranních hodin. :-)

Kontakt

Kontaktní osoba: 
Mgr. Roman Pluta, DiS.

Telefonní číslo: 
+420 776 07 24 23

Web. stránky: 
www.stistko.com

E-mail: 
 stistko@stistko.com

Facebook: 
www.facebook.com/stistkomusic

Sídlo: 

Rychvald
(Moravskoslezský kraj)

IČO: 
025 55 620 

Nejbližší veřejné akce:

Žádné události k zobrazení

Reference

Doporučení z Beremese.cz, pro profesionála Štístko MUSIC

Reference
Facebook a Email

Petra Hrušovská napsal(a) recenzi na Štístko – Hvězdičky (5)

Další vydařená akce! Perfektní ozvučení, splnění všech hudebních přání,všech žánrů, zkrátka Roman opět nezklamal. Obdařil nás i krásnými vánočními písněmi.
Moc děkujeme a těšíme se na další akci se Štístkem. Hrušáci a spol.

 

David Šolc napsal(a) recenzi na Štístko – Hvězdičky (5)

Nenechte se odradit jménem ! Štístko,nebo chcete-li kapela štístko,je nejlepší volba,kterou jsme mohli pro naší svatbu zvolit. Příjemný chlap s příjemným doprovodem. Dokonalá práce (hudbu dokáže skvěle napasovat do každé situace a vždycky tam sedla perfektně) . Parádní domluva.Udělá všechno proto,aby jste byli spokojeni a to s úsměvem! Asi po páté jemi zazpívané písničce,jsem si teprve všiml,že to opravdu zpívají oni. Což znamená,že zpěv a nástroje hodnotím za jedna. No prostě by se dalo chválit dál. Nevybíral bych podle toho, co kde vidíte na videu. Chce to vidět na živo. Pro mě jako fanouška(nejen mě,ale poloviny hostů na hostině) spíše tvrdší hudby ,byl štístko perfektní volba,tečka. Snad to pišu dobře a uvidí to co nejvíc lidí.

‎Zuzana Ševčíková‎ z FB

Dne 27.10.2017 jsme měly tu nejlepší akci s nejlepším hudebníkem.
Moc děkujeme Romi za všechno a doufám že se budeme potkávat i nadále.

Ze srdce Kaufland Bohumín

Barbora Stařinská

Moc děkujem za ten pátek, muzika byla perfektní, všichni byli nadšeni.

Milada Szkanderová 

...  skvělá hudba, a skvělá zábava. Díky Romane!!! :)

Lukáš Krompolc

Děkujeme moc za skvělou hudební kulisu na naší svatbě, všem se to moc líbilo a my svatebčané jsme na Vás pěli jen samou chválu - profesionální přístup a pestrost repertoáru neměla chybu :-))

Zdenka Kantorová

Děkuji za úžasnou atmosféru, suprovní hudbu a zpěv na sobotní akci v Třebovickém mlýně. Všem Vás budu doporučovat. Ještě jednou moc diky!!!!!

Helena Bystroňová Surmová 

Perfektní jedni z nejlepších a to už jsem jich slyšeli, snad se potkáme zase někdy u nás :) Restaurace u Bystroňů

Viktor Slovak napsal(a):

Romčo, dík za skvělou zábavu, lidi se bavili a moc pochvalovali suprr, nezklamali jste. Díky moc.... 

Werča Žigová

 ;-) .... hlavně perfektně hrajete! Plesy s vaší hudbou jsou vždy zárukou dobré hudby a zábavy. Ráda další sezónu půjdu na plesy, kde budete hrát ;-)

Kateřina Bulawová 

Pro mne zatím nejlepší plesová kapela, kterou jsem zažila.

Iveta Rozsívalová 

...kapela má super repertoár, vyhoví nejen na plesech, ale i na soukromých akcích...vždy spokojenost ;-)

David Michalčík 

Už se těšíme na únor (plesová sezona) s Vámi. 

Veronika Vychodilová 

Naprosto úžasné, skvělé, bombovní!!! Obrovské diky všem!

 

 

 

Facebook page